privacy
PARTE 1 Kordura - Karol Skandiu 53:02
PARTE 2 Kordura - Karol Skandiu 1:23:42